O škole


Naše škola poskytuje žákům kvalitní základy vzdělání v moderní budově v malebném prostředí obce Skalička, která se nachází asi 7 km od města Hranice s dobrou dopravní dostupností. Zřizovatelem je obec Skalička, která školu výrazně podporuje a blízce s ní spolupracuje.

Ve škole vytváříme podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjíme osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Usilujeme o to, aby se škola stala:

  • místem úspěchu - ne všichni žáci mohou v každé oblasti vzdělávání dosáhnout výborných výsledků, mohou se však zlepšovat, úkolem učitelů je dát příležitost každému k tomu, aby byl úspěšný

  • místem radosti – škola by měla vytvářet žákům takové podmínky, aby se v ní cítili spokojeně, jistě a bezpečně, podmínkou pro úspěch je příjemná atmosféra školy, dobré vzájemné vztahy, pochopení a tolerance, ale zároveň důslednost jak mezi dospělými, tak ve vztahu k dětem

  • místem pochopení – základním principem práce učitele je individuální přístup ke každému žákovi, respektování zvláštností dítěte, vyzvedávat úspěchy dětí, neúspěchy nekritizovat, ale snažit se o jejich zlepšování, základem pro úspěšnou práci je i důvěra mezi učitelem a žákem, učitelem a rodičem

  • místem přípravy pro život – základním cílem je dobře připravit všechny žáky školy na úspěšný přechod na 2. stupeň, k tomu je nutná úzká spolupráce a dobrá komunikace s rodiči, jejich představy dát do relace s objektivními předpoklady žáků, usilovat o přípravu slušného občana aktivním zapojením do procesu výuky, který vede k získávání vědomostí, dovedností, schopností a postojů pro běžný život, vychovat člověka, který není lhostejný ke svému okolí a to i ve spolupráci s rodinou.

  • místem komunikace – základním principem pro úspěšný vztah mezi školou a rodiči je komunikace a otevřenost, včasné vzájemné předávání informací. Vedení školy a učitelé pravidelně a včas informují rodiče o svých záměrech a plánech, také žáci mají stejná práva, možnosti a stejné povinnosti. Mají právo vyslovit a obhájit svůj vlastní názor, dostávají příležitost uplatnit se v mnohostranné aktivitě, přirozeně se projevovat, nebát se, spolurozhodovat, souhlasit, oponovat. Osobní svoboda a volnost dítěte je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu a pravidel, které jsou ve škole stanoveny.

  • místem otevřeným široké veřejnosti – ve spolupráci s obcí pořádáme akce s rodiči, sportovní aktivity, besídky atd., nejen pro děti ze Skaličky, ale i pro ostatní děti z okolních obcí.

 

Vzdělávání

„Každý má svou šanci“ - už samotný název našeho školního vzdělávacího programu vystihuje naše cíle ve vzdělávání a výchově. Menší počet žáků ve třídě nám umožňuje individuálně přistupovat ke každému dítěti. Práce ve skupinkách, párová výuka i osobní denní kontakt s rodiči nám umožňují učivo zvládnout bez zbytečného stresu.

Hlavní úkoly jednotlivých předmětů

Český jazyk

Naučit žáky číst s porozuměním, seznamovat je s krásnou i naučnou literaturou, vést je k lásce ke knihám. Bezpečně zvládnout základy pravopisu, naučit správnému vyjadřování, jak ústnímu, tak písemnému. Zařazovat do hodin aktuální články, časopisy a literaturu, kterou lze využít k výchově a vzdělávání.

Anglický jazyk

Položit kvalitní základy pro znalost anglického jazyka. Ve výuce se zaměřit na zvládnutí jednoduché konverzace. Cizí jazyk se vyučuje již od první třídy, a to interaktivní hravou formou, kdy děti ve třídách navštěvuje postava „Angličana Davea“, který nemluví česky, čímž zastupuje rodilého mluvčího, což podporuje u dětí konverzaci a anglickém jazyce. Uplatňujeme bilingvní vyučování v AJ v matematice, českém jazyce, prvouce, výchovách i o přestávkách.

 

Prvouka, vlastivěda, přírodověda

Poznávat bezprostřední okolí. Naše obec, krajské město, republika, světadíl. Položit základy k dějinám naší vlasti. Zaměřit se na znalost fauny a flory v regionu, k výuce v maximální míře používat prožitkovou pedagogiku, k tomu využívat nejbližší okolí školy (venkovní Školička ve školní zahradě, zámecký park, Nihlovský les) - dát tak základy ekologickému myšlení, vést k ochraně a šetrnosti s přírodními zdroji. Vštěpovat lásku k přírodě nám umožňuje denní pobyt v ní.

 

Matematika

Zvládnout hbité numerické počítání v předepsaném rozsahu, naučit využívání poznatků v praktickém životě. Vést děti k finanční gramotnosti v běžném životě i v tematických hrách.

Vytvářet dobré základy pro zvládnutí geometrického učiva.

Informativní výchova

Orientovat se v základech práce s počítačem. Seznamujeme žáky se smysluplným a bezpečným využíváním všeho, co moderní počítačová technika nabízí. Škola disponuje dostatečným počtem počítačů a tabletů (každý žák 4. a 5. ročníku má k dispozici školní počítač a tablet) i kvalitní interaktivní tabulí. První programátorské krůčky si děti zkouší s nejmodernějším robotickým LEGO MINDSTORMS.

Hudební výchova

Vést žáky k lásce k dobré hudbě a ke zpěvu. Zaměřit se na znalost písní a základy hudební abecedy. Seznamovat s písněmi jiných regionů naší vlasti, ale i s písněmi jiných národů. Ve výuce uplatňovat pohyb za doprovodu hudby. Spolupracujeme se zkušeným hudebním pedagogem Paedr. Petrem Novákem, který u dětí formou výchovných koncertů probouzí radostný vztah k hudbě.

 

Výtvarná výchova

Seznámit s různými výtvarnými technikami a materiály a naučit se je používat. Klást důraz na citovou stránku výtvarného projevu.

Práce využívat k výzdobě, zasílat je do soutěží, k podpoře radosti z výtvarného projevu.

 

Praktické činnosti

Naučit pracovat se všemi předepsanými materiály a technikami, vést k pečlivosti, k úctě, k práci své i ostatních, k ochraně majetku a odpovědnosti za vykonanou práci.

Výtvarnou výchovu a praktické činnosti propojovat formou projektového vyučování, využívat tak také okolí školy a venkovní třídu.

 

Tělesná výchova

Dbát na tělesnou zdatnost a obratnost. Zařazovat prvky moderní tělovýchovy, jízdu na kole, bruslení, sáňkování, lyžování (podle podmínek) apod. Motivovat různými soutěžemi zájem o sport a tělesnou kulturu. V tělesné výchově dbát hlavně na radost z pohybu. Tělesnou výchovu uplatňujeme denně v přirozených podmínkách přírody, protože nejlepší tělocvična je příroda.

Etická a mravní výchova

Etická a mravní výchova je začleněna denně, vede žáky k úctě a pokoře, k vzájemnému respektování. Denně hodnotíme a vyzvedáváme dobré chování, rovněž poukazujeme na špatné příklady chování ve škole i celé společnosti.

Výchova ke zdraví

Učit žáky vnímat život a zdraví jako velký dar.

Mediální výchova

Mediální výchově věnujeme v naší škole velký prostor. Děti učíme rozlišovat kvalitní a pravdivé informace a nenechat se snadno ovlivňovat reklamou. V koutku zdravé výživy se děti denně seznamují s kvalitním a zdravým mlsáním i pitným režimem.

Nepovinné předměty

Šachy do škol

Náboženství

Zájmové kroužky

Hudebně pohybový

Břišní tance

Kytarový kroužek

Základy robotiky

 

Podnětné přestávky

Během přestávky jsou žáci od 1. do 5. ročníku propojeni. Vznikají tak spontánní relaxační, výtvarné, šachové, taneční, pohybové, hudební, čtenářské, konstruktivní (LEGO) a jiné námětové kroužky. Video zde.

 

Školní družina

Součástí školy je i školní družina, kde se žáci vzdělávají v různých činnostech, hlavní důraz je kladen na relaxaci (nejčastěji v přírodě – video Pavel), volný výběr činností: hudebně pohybový kroužek, kroužek břišní tance, kytarový kroužek, kroužek základy robotiky, sportovní kroužek.

V keramickém kroužku spolupracujeme s Domovem Větrný mlýn, žáci se tak navíc učí spolupracovat s hendikepovanými občany.

Během pobytu dětí ve škole dáváme možnost vyzkoušet co nejvíce sportovních i zájmových aktivit. Chceme hlavně podporovat radost ze sportování (přirozený pohyb).

Školní družina rozvíjí u žáků estetické a sportovní cítění, využívá k tomu celou budovu ZŠ, školní zahradu, venkovní třídu a okolí školy.

Školní družina pořádá různé aktivity spojené s kulturním a sportovním děním v obci (velikonoční a vánoční výstavy v obci, vítání občánků, apod). Zapojuje se do soutěží, ve kterých je možné získat různá zvýhodnění podporující činnost školní družiny (sběr starého papíru, soutěž Zelený strom apod.).

Dítě se nejlépe učí pokud si hraje, zkoumá a objevuje.

 

Během celého školního roku pořádáme plavecký výcvik, školu v přírodě, anglické soustředění, lyžařský výcvik s pobytem a příměstský tábor.

Rovněž během celého roku spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a externí logopedkou.

 

 

Trendy a priority školy

Vyzvedávat výchovu a vzdělání v menším počtu žáků ve třídě a zdůrazňovat výhody „rodinného“ typu školy (předcházení šikaně, blízká spolupráce s rodiči).

Propojování předmětů ve výuce a využívat projektové vyučování, tím učit žáky myslet v souvislostech a vytvářet u rodičů i žáků vědomí, že univerzita začíná již na 1.stupni ZŠ.

Připravit žáky na přestup na druhý stupeň a neustále spolupracovat s absolventy naší školy a sledovat jejich výsledky. Už nyní, po tříletém sledování, můžeme být na naše absolventy pyšní.

Zaměřit se na přátelské a bezpečné klima školy. Vzájemná důvěra mezi učiteli, žáky a rodiči.

Pokračovat v trendu individuálních třídních schůzek - společné hodnocení výchovně-vzdělávacího plánu - učitel, rodič, žák).

Uplatňovat při výsledcích žáků známkovací i slovní hodnocení.

  
Jídelníček
Pondělí 27.05.2024
Oběd: Polévka kmínová s kapáním A:1 Kuře kung-pao, rýže A:5,9 Ovoce A:- Čaj A:-
Úterý 28.05.2024
Oběd: Polévka uzená s kroupami A:1,9 Uzené maso, švestková omáčka, knedlík A:1,3,7 Šťáva A:-
Středa 29.05.2024
Oběd: Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky A:1,3,9 Veronské hnízdo s vejcem a Nivou, brambor, kompot A:1,2,6,7 Voda s citronem A:-
Čtvrtek 30.05.2024
Oběd: Polévka bramborová se sýrem A:1,7,9 Maso po cikánsku, těstoviny A:1 Čaj A:-
Pátek 31.05.2024
Oběd: Polévka hrstková A:1 Květákový mozeček, brambor, salát A:1,3,7 Ovoce A:- Mošt A:-


Copyright © 2024 Základní a mateřská škola Skalička • Tvorba webu - webseo.cz